Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de rijopleidingen die verzorgd worden door Owen Rijbewijs Shop. Deze opleidingen hebben als doel het behalen van het rijbewijs, in de categorieën A, AM, B, naar de maatstaven van het Centraal Bureau Rechtvaardigheid.

In de opleidingsovereenkomst wordt nadere invulling gegeven aan hetgeen Owen Rijbewijs Shop en de cursist overeen komen.

Owen Rijbewijs Shop is aangesloten en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 57831416.

1. Owen Rijbewijs Shop is verplicht er zorg voor te dragen:

1. Dat elke cursist, die een opleidingsovereenkomst is aangegaan, een exemplaar ontvangt van de algemene voorwaarden van Owen Rijbewijs Shop, dit kan persoonlijk op kantoor of schriftelijk per email;
2. dat les wordt gegeven door instructeurs, die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM);
3. dat de praktijklessen worden gegeven conform de door het CBR opgestelde Rijprocedure;
4. dat er een passende opleiding wordt aangeboden op basis van de intakeles/eerste les;
5. dat de cursist zo veel mogelijk rijonderricht ontvangt van dezelfde instructeur;
6. dat de praktijklessen afgenomen worden in minimaal 1 lesblok van 120 minuten (dit zijn twee rijlessen á 60 minuten);
7. dat de cursist ten alle tijden inzicht heeft in zijn/haar eigen (digitale) vorderingenkaart mits de applicatie werkzaam is;
8. dat de cursist periodiek en in ieder geval eens per vijf lessen informatie ontvangt van de instructeur over zijn/haar progressie en de voortgang in relatie tot de exameneisen;
9. dat de tijdsduur van de te geven rijles, zoals overeengekomen in de opleidingsovereenkomst, volledig wordt benut voor het geven van rijles en het behalen van het examenniveau;
10. dat de cursist, die via Owen Rijbewijs Shop het praktijkexamen heeft aangevraagd, op de datum en tijd waarvoor hij/zij is opgeroepen door het CBR of het BNOR de beschikking heeft over hetzelfde lesvoertuig als waarin hij/zij de rijlessen heeft ontvangen, dan wel tenminste over een lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type;
11. dat de aanvraag voor het praktijkexamen onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden daadwerkelijk is ingediend bij het CBR, uiterlijk twee weken na de datum waarop in overleg met de cursist is besloten om het praktijkexamen aan te vragen dit nadat de cursist de kosten voor het praktijkexamen heeft voldaan;
12. dat er een verzekering is afgesloten, welke in ieder geval een dekking biedt van € 1.134.450,50 tegen aansprakelijkheid van Owen Rijbewijs Shop jegens de cursist;
13. de cursist te wijzen op het feit dat eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, van invloed kunnen zijn op de aanvraag en het doen van het praktijkexamen;
14. de cursist te wijzen op het feit dat op grond van de verblijfsstatus wordt bepaald of een rijbewijs kan worden afgegeven;
15. de cursist te wijzen op het feit dat, zodra er sprake is van een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, hij/zij aan Owen Rijbewijs Shop hiervan melding moet maken;

2. De cursist is verplicht:

1. Zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles. Bij het niet verschijnen op het afgesproken moment, wordt er door de instructeur van een rijles in de categorie B een wachttijd in acht genomen van 15 minuten. Door de instructeur van een rijles in de categorie A wordt geen wachttijd in acht genomen. Indien je door het te laat verschijnen, een rijles mist, wordt de gehele les in rekening gebracht;
2. de volledige lesprijs te voldoen indien de rijles wordt afgezegd binnen 48 uur voor de afgesproken tijd. Afzegging dient persoonlijk op het kantoor van Owen Rijbewijs Shop, telefonisch tijdens kantooruren of schriftelijk, per email, te worden gedaan. Een tè laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzegging plaats vond vanwege een dringende reden. Onder een dringende reden wordt verstaan een ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van de cursist, alsmede een ernstig ongeval, ernstige ziekte van familie in de 1e graad of overlijden van een familielid in de 1e en 2e graad;
3. alle aanwijzingen van de instructeur tijdens de rijlessen op te volgen;
4. het met Owen Rijbewijs Shop overeengekomen lesschema, zoals bijvoorbeeld de aan te leren lesonderdelen en het aantal te volgen rijlessen per week, tot aan de datum van ieder praktijkexamen, na te komen;
5. tot het overleggen van een geldig legitimatiebewijs en in het bezit zijn van een geldig theoriecertificaat op de dag van het praktijkexamen (met uitzondering AVB, indien in bezit rijbewijs B), mocht dit niet het geval zijn, worden alle kosten in rekening gebracht;
6. eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, tijdig af te stemmen met het CBR en Owen Rijbewijs Shop voordat de rijopleiding wordt aangevangen. Indien de cursist nalaat dit te doen en de rijopleiding daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, kan Owen Rijbewijs Shop hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld, indien de reservering voor een praktijkexamen al heeft plaats gevondenen wordt dit niet meer vergoed en zullen de kosten voor rekening cursist zijn;
7. zich ervan te overtuigen dat hij, indien vereist, een uittreksel uit het bevolkingsregister kan verkrijgen hetgeen nodig is voor het afleggen van het examen. Owen Rijbewijs Shop kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien de cursist geen examen kan doen als gevolg van het ontbreken van het genoemde uittreksel;
8. te melden indien sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen. Indien de cursist nalaat dit te vermelden, kan Owen Rijbewijs Shop niet aansprakelijk worden gesteld;
9. Owen Rijbewijs Shop met DigiD te machtigen, zodat Owen Rijbewijs Shop het praktijkexamen kan aanvragen, dit geldt uitsluitend voor de cursisten in de categorie B;
10. om bij aanvang van de praktijkles voor categorie A een ‘slopen=kopen’-verklaring af te geven.
11. om vanuit het oogpunt van hygiëne verzorgd en netjes deel te nemen aan de lessen. Indien dit niet het geval is dan wordt de rijles gestaakt en wordt deze alsnog in rekening gebracht;
12. Als er in de tussentijd nadat je een pakket bij ons hebt aangeschaft en besluit om bij een andere rijschool praktijklessen te nemen of praktijkexamen om welke reden dan ook. Wilt de cursist het tegoed terug ontvangen zie dan artikel 7;

3. Facturen

1. Facturen dienen binnen 14 dagen na het aanmaken van een les of pakket te worden betaald, tenzij overeengekomen is dat de betaling in termijnen zal worden voldaan;
2. betalingen mogen direct aan de instructeur voldaan worden zie artikel 1
3. de kosten van de intakeles dienen uiterlijk direct ná de intakeles betaald te worden;
4. het contant betalen van de opleiding is alleen mogelijk op kantoor tijdens kantoor uren (09.00-17.00), bij overmaken op de bankrekening van Owen Rijbewijs Shop o.v.v. opgegeven factuurnummer, tevens is het mogelijk om de opleiding te betalen middels het pinnen op het kantoor van Owen Rijbewijs Shop;
5. de cursist is in gebreke wanneer de betaling niet voor afgesproken datum aan Owen Rijbewijs Shop is overgemaakt, zonder dat enige aanmaning vereist is;
6. indien de cursist na schriftelijke herinnering in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, zal Owen Rijbewijs Shop het bedrag verhogen met de alle gemaakte incasso kosten. Tevens is Owen Rijbewijs Shop gerechtigd de lessen en het reserveren van de examens te staken. Als het praktijkexamen al aangevraagd is worden de kosten voor het praktijkexamen in rekening gebracht bij de cursist;

4. Betaling in termijnen

1. Betalen in termijnen is enkel mogelijk ten aanzien van lespakketten en strippenkaarten voor de categorieën A en B;
2. voor de categorie AM dient de betaling in beginsel plaats te vinden voordat het examen wordt aangevraagd. Indien niet betaald wordt voorafgaand aan de aanvraag van het examen en bij minderjarigheid van de cursist, dienen de gegevens van de ouders dan wel voogden te worden opgegeven;
3. betaling in termijnen is enkel mogelijk bij het verlenen van een machtiging aan Owen Rijbewijs Shop tot het maandelijks incasseren van het overeengekomen termijn bedrag;
4. bij het betalen in termijnen, wordt éénmalig administratiekosten in rekening gebracht van € 30.-, dat tezamen met de eerste termijnbetaling geïncasseerd zal worden;
5. het volledige pakketgeld dient te zijn betaald in maximaal vier termijnen, waarbij de eerste termijn een minimum van 25% van het volledige verschuldigde bedrag dient te zijn. Strippenkaarten dienen in maximaal twee termijnen te worden betaald;
6. tenslotte geldt voor de reservering van het praktijkexamen (A, B, AM) dat de cursist het volledige verschuldigde bedrag moet hebben voldaan, alvorens praktijkexamen kan worden gereserveerd;

5. Ophaallocaties en (hulpmiddelen)

1. Alle praktijklessen voor het rijbewijs A en AM beginnen en eindigen op het kantoor van Owen Rijbewijs Shop. De cursist dient 10 minuten voor aanvang praktijles aanwezig te zijn op het kantoor van Owen Rijbewijs Shop;
2. de cursist is geheel vrij in zijn/haar vaste ophaallocatie indien hij/zij woont of werkt in het CBR-examengebied . Deze vaste ophaallocatie wordt aan het begin van de opleiding vastgelegd. Wijziging van de ophaallocatie dient schriftelijk kenbaar te worden gemaakt en dient daarnaast te geschieden uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de rijles.;
3. de lesruimte voor het zelfstandig bestuderen van de theorie is alleen bestemd voor cursisten die een opleiding volgen bij Owen Rijbewijs Shop. Deze ruimte is alleen toegankelijk wanneer er geen klassikale training wordt gegeven en ná toestemming van Owen Rijbewijs Shop. Toestemming dient elke keer gevraagd te worden en de toegang kan zonder reden van opgave ontzegd worden;
4. Owen Rijbewijs Shop is niet verantwoordelijk voor technische storingen veroorzaakt door derden. Bijvoorbeeld de mogelijkheid die Owen Rijbewijs Shop haar cursisten aanbiedt voor de online theoriecursus. De eindverantwoordelijkheid en de werkzaamheid hiervan ligt niet bij Owen Rijbewijs Shop, maar bij de leverancier zelf.

6. Praktijkexamen:

1. Alvorens het praktijkexamen kan worden aangevraagd, dient de leerling het volledige lesgeld te hebben voldaan. Daarnaast dient de leerling Owen Rijbewijs Shop te hebben gemachtigd middels DigiD (zie artikel 6.2);
2. veertien dagen na de datum van verlening van de machtiging én de volledige betaling van de opleiding heeft de cursist recht op inzage in zijn/haar gegevens in het aanvraagbestand van Owen Rijbewijs Shop waaruit blijkt dat zijn/haar aanvraag voor het praktijkexamen is ingediend bij het CBR;
3. indien het praktijkexamen geen doorgang vindt omdat de cursist niet of te laat verschijnt op het praktijkexamen en dit niet te wijten is aan Owen Rijbewijs Shop, of omdat de cursist niet de vereiste en geldige documenten kan tonen, dan zijn de kosten voor aanvraag van een nieuw praktijkexamen geheel voor rekening van de cursist;
4. indien het praktijkexamen door het CBR wordt uitgesteld dan brengt Owen Rijbewijs Shop de eventuele extra rijlessen (voor het behouden van het examenniveau) in rekening bij de cursist;
5. de cursist kan slechts deelnemen aan het praktijkexamen, wanneer hij of zij door de instructeur hiertoe in staat wordt geacht;
6. de instructeur geeft een bindend advies ten aanzien van de hoeveelheid lessen die tussen de aanvraag van het praktijkexamen en het daadwerkelijke afleggen van het praktijkexamen, afgenomen dient te worden. Indien de cursist afwijkt van dit advies, kan het examen worden omgezet in een tussentijdse toets (TTT). De kosten hiervan bedragen EUR 179.-. De cursist kan ook zijn voorkeur uit laten gaan naar het verrekenen van de tussentijdse toets met het praktijkexamen.
7. indien de leerling na aanschaf van het lespakket besluit om bij een andere rijschool praktijklessen of een praktijkexamen af te nemen om welke reden dan ook, dan komt het volledige tegoed te vervallen. Voor de mogelijkheid tot restitutie, zie artikel 7;
8. indien de leerling niet slaagt voor zijn praktijkexamen, hij/zij binnen één maand na het eerste praktijkexamen zijn/haar volgende aanvraag voor een praktijkexamen indient;
9. de cursist is bij uitstel van het praktijkexamen geen kosten verschuldigd voor het aanvragen van een nieuw praktijkexamen in het geval één van de volgende situaties aan de orde is;
– Uitstel door het CBR in verband met slechte weersomstandigheden;
– Vanwege ziekte niet het praktijkexamen kunnen afleggen, onderbouwd met een doktersverklaring welke maximaal 7 dagen na examendatum getoond dient te worden aan Owen Rijbewijs Shop het CBR;
– Vanwege een sterfgeval tot en met de tweede graad van de cursist binnen 4 dagen voor het praktijkexamen of op de dag zelf, onderbouwd met een overlijdensakte;
– Het lesvoertuig of een gelijkwaardig type niet beschikbaar is voor het praktijkexamen;
– Het lesvoertuig door de examinator wordt afgekeurd.

7. Beëindiging opleiding:

1. Indien Owen Rijbewijs Shop haar verplichtingen niet nakomt (zie art. 1) behoudt de cursist het recht voor zich kosteloos de gekozen opleiding te beëindigen. Owen Rijbewijs Shop zal het verrekenbare tegoed de laatste (werk)dag van de maand overmaken aan de cursist;
2. de cursist kan uitsluitend schriftelijk, binnen twee maanden na de laatste rijles, en indien de gehele opleiding niet is voltooid, de gekozen opleiding beëindigen om dusdanige dringende redenen dat van hem/haar redelijkerwijs niet verwacht kan worden de opleiding te continueren. Owen Rijbewijs Shop zal in dit geval het tegoed, minus het examen (indien afgelegd) en minus de gereden lessen en annuleringskosten van € 150,- uiterlijk de laatste werkdag van de maand aan de cursist restitueren;
3. Owen Rijbewijs Shop kan de opleiding beëindigen, als blijkt dat de verstandhouding, de kwaliteit van de rijlessen negatief beïnvloedt;
4. Owen Rijbewijs Shop is verplicht om het resterende aantal rijlessen ná het behalen van het praktijkexamen uit te keren aan de cursist. De prijs van de ongebruikte les die gecrediteerd dient te worden zal uit het aangeschafte pakket komen. Deze ongebruikte rijles(sen) zijn gebaseerd op de aangeschafte pakketprijs minus de examengelden en alle andere inbegrepen producten, gedeeld door het totaal aantal rijlessen van de gekozen opleiding. Ondanks dat er extra lessen zijn buiten het aangeschafte pakket d.m.v. een losse les of strippenkaart zal de berekening uit het aangeschafte pakket opgemaakt worden. Deze gemiddelde lesprijs wordt dan overgemaakt op een bankrekeningnummer van de betreffende cursist. Dit gebeurt elke laatste week van iedere maand; (een tip, neem een wat ruimer pakket zodat je altijd goedkoper uit komt)
5. ten aanzien van het annuleren van een lespakket, waarvan nog geen lessen zijn gereden of ingepland, worden geen annuleringskosten in rekening gebracht mits het annuleren plaats vindt binnen 8 dagen na het aanmaken van het pakket.

8. Vrijwaring:

1. Owen Rijbewijs Shop vrijwaart de cursist voor kosten voortvloeiende uit overtredingen die deze onder toezicht heeft gepleegd (dit geldt alleen voor de rijopleiding B), alsmede voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan of overrijdingen tijdens de rijles alsmede tijdens het onderzoek, met uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de cursist, alsmede bij het gebruik door de cursist van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.
2. de leerling die rijlessen volgt in de categorieën A en AM, wordt aangemerkt als bestuurder van het voertuig en daarom juridisch verantwoordelijk voor zijn handelingen. Boetes en eigen-schuld-schade zijn geheel voor de rekening van de leerling.
3. indien de cursist, ondanks zijn/haar verklaring, dat hem/haar bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn/haar rijbewijs is ingevorderd, toch rijles neemt en indien de opgave onjuist is, vrijwaart de cursist Owen Rijbewijs Shop volledig en zal eventueel terzake de opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties geheel overnemen
4. Als een cursist schade veroorzaakt aan een voertuig, en de les kan daardoor niet meer doorgaan, dan wordt deze les niet gerestitueerd aan de cursist.

9. Persoonsgegevens:

De persoonsgegevens van de cursist die worden vermeld op de opleidingsovereenkomst worden door Owen Rijbewijs Shop verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp).
Aan de hand van deze verwerking kan Owen Rijbewijs Shop: de overeenkomst uitvoeren, cursist een optimale service verlenen en verplichtingen jegens de cursist nakomen, hem tijdig voorzien van actuele rijlesinformatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar gesteld worden aan derden ten behoeve van direct marketingactiviteiten. Tegen verwerkingen van persoonsgegevens in de zin van de Wbp ten behoeve van direct mailing activiteiten wordt het eventueel door cursist bij Owen Rijbewijs Shop aan te tekenen verzet gehonoreerd.
Aan typenfouten kunnen geen rechten worden ontleend en wijzigingen voorbehouden.